Hoppa till innehållet

Sök

Vad söker du efter?

Styrande dokument

Bolagets ägare, mål och uppdrag

Göteborgs Stadshus AB är som koncernbolag ägare till samtliga Göteborgs Stads bolag. Koncernen är i sin tur uppdelad i sju kluster. Göteborg & Co är moderbolag i kluster Turism, Kultur och Evenemang, där Liseberg, Got Event och Göteborgs Stadsteater ingår.

Göteborgs Stads Kommunfullmäktiges budget är det övergripande och överordnade styrande dokumentet för Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser. Budgetens övergripande mål gäller för samtliga nämnder och bolag. Varje nämnd och styrelse har ett eller flera av dessa övergripande verksamhetsmål att förhålla sig till. Verksamhetsmålen är breda i sin karaktär och fungerar som ledstjärnor när Göteborg & Co planerar sin verksamhet.

Göteborgs Stads budget för 2023 slår också fast:

Besöksnäringen är viktig för Göteborg och ska fortsätta utvecklas i linje
Göteborgs Stads program för destinationsutveckling.

Om Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling

Stadens program för besöksnäringens utveckling är ett styrdokument som pekar ut riktningen för hur Göteborgs stad ska arbeta med besöksnäringsfrågor och hur staden kan möjliggöra för och bidra till att ge näringen och destinationen förutsättningar för utveckling. Det är ett kraftfullt dokument med ett långsiktigt perspektiv som omfattar hela Staden och slår fast Göteborgs höga ambitioner för besöksnäringens hållbara utveckling i vår destination.

Under 2021 och 2022 har Göteborg & Co genomfört en revidering av detta program. Efter genomförd revidering och remissrunda godkändes förslag till nytt program av Göteborg & Co:s styrelse i april 2022. Förslaget beräknas beslutas av kommunfullmäktige under hösten 2022. I förslag till program ingår ett förslag om ändring av programmets titel.

Nytt föreslaget namn är Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022-2030

Läs och bläddra i programmet här eller ladda ner det här.

Om Göteborgs 400-årsjubileum

Göteborg & Co har uppdraget från kommunstyrelsen att leda, samordna, kommunicera, genomföra och följa upp Göteborgs 400-årsjubileum. Allt tar sitt avstamp i göteborgarnas delaktighet och engagemang för att tillsammans göra Göteborg till en ännu bättre plats. Den 4 juni 2021 firades stadens födelsedag enligt rådande restriktioner. Inför 2023 planeras ett stort jubileumsprogram med 400-årsfest.

Läs mer om det här.

Göteborg & Co ägardirektiv

Förutom Göteborgs Stads övergripande budget, program och planer styrs stadens respektive bolag av ägardirektiv som fastställs av kommunfullmäktige. I ägardirektivet beskrivs bolagets kommunala ändamål, det vill säga essensen i det kommunfullmäktige vill att bolaget ska åstadkomma.

Göteborg & Co AB utgör moderbolag för bolagen som ingår i klustret för Turism, Kultur och Evenemang och ska som sådant leda och samordna arbetet inom den egna koncernen. Göteborgs Stads ändamål med bolaget är att på övergripande nivå leda och samordna arbetet inom koncernen och medverka till att stärka och utveckla besöksnäringen inom Göteborg och Göteborgsregionen samt bidra till besöksnäringens utveckling inom Västra Götalandsregionen.

Ta del av ägardirektivet här.

Bolagets verksamhet

I Göteborg & Co:s affärsplan för 2023 finns bolagets verksamhet beskriven. Affärsplanen utgår från ägarens direktiv, mål och uppdrag och i affärsplanen finns en sammanfattande formulering av mål och uppdrag för bolagets verksamhet.

Affärsplanen utarbetas av bolagets ledning och beslutas av styrelsen. Affärsplanen med verksamhetsplaner och mål utvärderas och uppdateras i en löpande ettårig cykel.

Uppdrag och mål

Göteborg & Co:s mål är att få fler att upptäcka och välja Göteborg. Uppdraget är att i bred samverkan leda och driva utvecklingen av Göteborg som hållbar destination så att alla som lever och verkar här gynnas av en växande besöksnäring.

Hållbarhet i fokus

Göteborg ska utvecklas som en hållbar destination, nu och med sikte mot 2030. Stadens samlade ambitioner är en viktig kraft i att etablera, utveckla och positionera Göteborg som ledande hållbar destination. I bolagets och destinationens alla delar ska hänsyn tas till människor, miljö, ekonomi och samhälle, med inställningen att ständigt förbättra och flyttar fram positionerna.

Läs mer om detta i vår Års- och Hållbarhetsredovisningar.

Strategi för möten och strategi för evenemang

Möten är av största vikt för destinationen och på uppdrag av kommunfullmäktige tog Göteborg & Co under 2017 fram en strategisk plan för att stärka det systematiska arbetet med vetenskapliga kongresser.

Den övergripande evenemangsstrategin togs fram under 2020 och markerar nästa steg i stadens utveckling och Göteborgs Stads vilja att ytterligare befästa stadens position som ledande hållbar evenemangsstad och upplevelsedestination i framkant. Efter att Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022-2030 har beslutats av kommunfullmäktige ska dessa strategiska planer uppdateras och omarbetas till handlingsplaner utifrån programmet. Arbetet kommer att ske under ledning av Göteborg & Co och i samverkan med relevanta aktörer från stad, region, näringsliv, föreningsliv och akademi.

Stefan Gadd

Presschef
+46 31 368 40 30

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera